Auteursrecht - Droit d'auteur  

IEFBE 3688

Amerikaanse federale rechter: Menselijke betrokkenheid vereist voor auteursrecht

Overige buitenlandse jurisprudentie - Autres decisions étrangères 18 aug 2023, IEFBE 3688; (Thaler v. Perlmutter), https://ie-forum.be/artikelen/amerikaanse-federale-rechter-menselijke-betrokkenheid-vereist-voor-auteursrecht

United States District Judge 18 augustus 2023, IEF 21641, IEFbe 3688 (Thaler v. Perlmutter) Artificial intelligence nieuws uit de Verenigde Staten: In de zaak Thaler v. Perlmutter doet voor het eerst een federale rechter uitspraak over de auteursrechtelijke bescherming van een door AI gemaakt werk. Thaler is de ontwikkelaar van een AI systeem dat ertoe in staat is om visuele kunst te produceren. Dit systeem noemt hij de "Creativity Machine". Het systeem heeft het werk wat hierboven is afgebeeld geproduceerd, genaamd "A Recent Entrance to Paradise". Thaler heeft vervolgens geprobeerd om dit werk te registeren bij het Copyright Office, waarbij hij heeft aangegeven dat de "Creativity Machine" de eigenaar is van het werk. Hierop heeft het Copyright Office de aanvraag afgewezen wegens gebrek aan menselijk makerschap. Ook na een herbeoordeling werd het verzoek van Thaler afgewezen. Tegen deze beslissing komt Thaler in beroep bij de federale rechter.

IEFBE 3686

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Simontbraun.

Toestel en GUI van Pollogen niet auteursrechtelijk beschermd

5 mei 2023, IEFBE 3686; (POLLOGEN/LA Poppe en i-learning VZW), https://ie-forum.be/artikelen/toestel-en-gui-van-pollogen-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Ondernemingsrechtbank Brussel 5 mei 2023, IEF 21612, IEF-Be 3686 (POLLOGEN/LA Poppe en i-Learning) In dit kort geding oordeelt de ondernemingsrechtbank Brussel over het beroep op auteursrechtelijke bescherming dat door Pollogen wordt gedaan. Pollogen bevindt zich in een geschil met LA Poppe en i-Learning, een stichting die door LA Poppe wordt gevoerd. Zowel Pollogen als LA Poppe zijn actief in de handel van schoonheidsproducten. Op de site van LA Poppe wordt een machine verkocht die voor behandeling van de huid wordt gebruikt, onder de naam ‘Oxygen+’. Deze machine maakt volgens Pollogen inbreuk op haar auteursrecht, nu zij al eerder een soortgelijke machine verkocht, onder de naam ‘Geneo’. De 'graphical user interfaces’ (hierna: de GUI) komen namelijk sterk overeen. Pollogen vordert staking van de verkoop door LA Poppe. Deze geeft daar geen gehoor aan. Na een tijdje stapt Pollogen naar de rechter en vordert zij staking van de verkoop, met de stelling dat deze verkoop inbreuk maakt op haar auteursrechten op de machine.

IEFBE 3680

HvJ EU oordeelt over toestemming voor satellietpakketten

25 mei 2023, IEFBE 3680; ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-oordeelt-over-toestemming-voor-satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573, IEF-Be 3680, ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.) In deze zaak heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag van de hoogste Oostenrijkse rechter. Canal+ faciliteert toegang tot programma’s middels streamingdiensten die per satelliet worden gecodeerd. Enkele van deze programma’s zijn tegen betaling toegankelijk, andere programma’s zijn gratis ter beschikking gesteld. AKM, een belangenbehartiger van muziekrechthebbenden, heeft hier geen toestemming voor gegeven en vordert staking van de exploitatie. De vraag die behandeld wordt, luidt: 'of de aanbieder van satellietpakketten toestemming van de betrokken houders van auteurs- en naburige rechten voor de mededeling aan het publiek, op dezelfde manier als deze aan de betrokken omroeporganisatie is verleend, moet verkrijgen voor enkel de lidstaat waar de programmadragende signalen worden ingevoerd in de mededelingenketen die naar de satelliet loopt.'

IEFBE 3678

Conclusie AG HvJ EU: kopiëren voor privégebruik en het reproductierecht van omroeporganisaties

HvJ EU - CJUE 13 jul 2023, IEFBE 3678; ECLI:EU:C:2023:583 (Seven.One tegen Corint), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-hvj-eu-kopieren-voor-privegebruik-en-het-reproductierecht-van-omroeporganisaties

Conclusie AG HvJ EU 13 juli 2023; IEF 21561; IEFbe 3678; ECLI:EU:C:2023:583 (Seven.One tegen Corint) Het verzoek om een prejudiciële beslissing van het Landgericht Erfurt (rechter in eerste aanleg Erfurt, Duitsland) is ingediend naar aanleiding van een geding over een exclusieve overeenkomst voor het beheer van auteursrechten dat is gesloten tussen Seven.One Entertainment Group GmbH (hierna: Seven.One) en Corint Media GmbH (hierna: Corint). Seven.One is een omroeporganisatie die een televisieprogramma in Duitsland produceert en uitzendt. Corint is een collectieve beheersorganisatie die de auteursrechtelijke belangen van particuliere televisiezenders en radiostations behartigt en handhaaft.

IEFBE 3677

HvJ EU over 'kopiëren voor privé-gebruik' en 'mededeling aan publiek'

HvJ EU - CJUE 13 jul 2023, IEFBE 3677; ECLI:EU:C:2023:564 (Ocilion IPTV Technologies), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-kopieren-voor-prive-gebruik-en-mededeling-aan-publiek

HvJ EU 13 juli 2023, IEF 21558; IEFBe 3677, ECLI:EU:C:2023:564 (Ocilion IPTV Technologies) Ocilion biedt een IPTV-oplossing aan waarbij in de praktijk een zogeheten “deduplicatieproces” plaatsvindt teneinde te vermijden dat meerdere kopieën worden gemaakt wanneer klanten dezelfde opname programmeren. Alle eindgebruikers die dezelfde opname hebben geprogrammeerd, kunnen toegang krijgen tot de eerste en enige kopie, die wordt gemaakt wanneer een eerste eindgebruiker de opname heeft geprogrammeerd. Verweersters in het hoofdgeding betogen dat zij er geen toestemming voor hebben gegeven dat Ocilions klanten hun programma’s doorgeven.

 

IEFBE 3643

HvJ EU: eiser dient bewijsmateriaal te overleggen om houderschap IE-rechten aan te tonen

27 apr 2023, IEFBE 3643; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-eiser-dient-bewijsmateriaal-te-overleggen-om-houderschap-ie-rechten-aan-te-tonen

HvJ EU 27 april 2023, IEF 21387, IEFbe 3643; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor) Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Castorama Polska en Knor. TB verkoopt als natuurlijk persoon siervoorwerpen via haar online winkels. Zij verkoopt machinaal door haar gemaakte reproducties met een ongecompliceerde grafische vormgeving. Twee van deze reproducties worden zonder haar toestemming verkocht in de winkels van Castorama. Laatstgenoemde krijgt deze aangeleverd door Knor. TB maant Castorama aan de inbreuken op het auteursrecht te staken. Castorama betwist dat de reproducties van TB als auteursrechtelijke werken kunnen worden aangemerkt.

IEFBE 3640

HvJ EU: muziekwerk als achtergrondmuziek in vervoermiddel is een mededeling aan het publiek

HvJ EU - CJUE 20 apr 2023, IEFBE 3640; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-muziekwerk-als-achtergrondmuziek-in-vervoermiddel-is-een-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 20 april 2023, IEF 21376; IEFBe 3640; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation tegen UCMR) Het Europese Hof van Justitie doet uitspraak in de gevoegde zaken C-775/21 en C-826/21. In de eerste zaak ging het om het uitzenden van achtergrondmuziek in passagiersvliegtuigen. In de tweede zaak om het in treinen beschikbaar stellen van faciliteiten waarmee muziekwerken kunnen worden meegedeeld aan het publiek. De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

IEFBE 3635

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Simont Braun

Blitz Power vs Smappee

Brussel - Bruxelles 6 dec 2022, IEFBE 3635; (Blitz Power tegen Smappee), https://ie-forum.be/artikelen/blitz-power-vs-smappee

Hof van Beroep Brussel 6 december 2022, IEFBE 3635; 2022/AR/1147 (Blitz Power tegen Smappee) Blitz Power BV beweert dat het ten uitvoer gelegde stakingsvonnis schade heeft veroorzaakt, waaronder bijkomende kosten, verlies van inkomsten en imagoschade. Er wordt beweerd dat Smappee zich schuldig maakt aan verboden slechtmaking en verboden vergelijkende en afbrekende reclame door een persbericht, LinkedIn-post en verklaringen aan de pers te publiceren over de inbreuk van Blitz Power op hun ontwerp voor laadstations. Smappee betwist dat haar berichten onrechtmatige reclame of slechtmaking uitmaken en stelt dat de mededelingen just, volledig, objectief en relevant zijn. Smappee heeft het recht om kritiek te uiten op de handelswijze van Blitz Power, maar moet de reputatie van Blitz Power niet onnodig beschadigen. Het is irrelevant of de informatie in het persbericht al dan niet juist is bij de beoordeling van ongeoorloofde slechtmaking. Blitz Power heeft zich conform aan het stakingsbevel gehouden en biedt nu een ander design aan. De ruchtbaarheid die werd gegeven aan het stakingsvonnis droeg niet bij tot de staking van de inbreuk.

IEFBE 3629

Uitspraak ingezonden door Nele Somers en Ellen Desnyder, Artes Law

Geen auteursrechtelijke bescherming voor handdoekvouwmachine: geen creatieve, maar banale keuzes

Antwerpen - Anvers 15 feb 2023, IEFBE 3629; (appellante tegen geïntimideerde ), https://ie-forum.be/artikelen/geen-auteursrechtelijke-bescherming-voor-handdoekvouwmachine-geen-creatieve-maar-banale-keuzes

Hof van Beroep Antwerpen 15 februari 2023, IEFBE 3629 (appellante tegen geïntimideerde) De zaak heeft in essentie betrekking op de vraag of de handdoekmachine van appellante al dan niet auteursrechtelijke bescherming geniet. Net als in eerste aanleg, beslist de rechter dat er geen sprake is van dergelijke bescherming, nu de eisende partij nooit heeft aangetoond dat het voorwerp in kwestie het resultaat is van creatieve, niet-banale keuzes die niet bepaald worden door hun technische functie. Naast de identificatie van het werk, is het ook van belang dat de titularis van auteursrechtelijke bescherming aan de stelplicht voldoet. De appelrechter overweegt in dit verband dat, wanneer -  zoals in casu - de originaliteit van een werk betwist wordt, de beweerde titularis de originaliteit moet aantonen. De beweerde titularis dient duidelijk te maken welke elementen van het werk origineel zijn, omdat zij de uitdrukking vormen van de persoonlijkheid van de auteur, en dus waarop hij zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes. Ten slotte oordeelt de rechter dat bij het toekennen van de bescherming, de afweging dient te worden gemaakt tussen het algemene belang van derden op vrije beschikking over het werk tegenover de belangen van de auteur op bescherming. Ook wat de vordering tot staking gegrond op de oneerlijke marktpraktijken betreft, vangt appellante bot. Er is geen sprake van verwarring, in die zin dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de machine van appellante versus de beweerde kopie gemaakt door geïntimeerde. Alle andere machines uit het vormgevingserfgoed beschikken immers over dezelfde uiterlijke kenmerken. Appellante ondernam bijkomend geen poging om het tegendeel aan te tonen door aan te duiden waarop het verwarringsgevaar juist zou slaan. Tot slot werd de vermeende slechtmaking, waarvan geïntimeerde werd beticht, niet weerhouden door het hof.

IEFBE 3621

Uitspraak ingezonden door Matthias Vandamme, SIRIUS.LEGAL

Belgische rechtbank bevoegd in geschil met enkel Nederlandse partijen

Overig - Autres 19 jan 2023, IEFBE 3621; (Eisende partij tegen verwerende partij), https://ie-forum.be/artikelen/belgische-rechtbank-bevoegd-in-geschil-met-enkel-nederlandse-partijen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 19 januari 2023, IEFBE 3621 (eisende partij tegen verwerende partij) Eisende partij in dit geschil is een Nederlandse fotograaf woonachtig in Nederland en verwerende partij is gevestigd in Nederland. Verwerende partij had een foto van de eisende partij bewerkt en gebruikt op diens .nl-website zonder de toestemming of naamsvermelding van de fotograaf. De website van verwerende partij is toegankelijk vanuit België, dus de inbreuk kon daar ook worden vastgesteld. Eerder hadden partijen reeds een kortgedingzaak gevoerd in Nederland waarbij de verwerende partij eiste van de eisende partij dat deze de zaak in België zou staken. De vordering werd door de Nederlandse rechter afgewezen.

De ondernemingsrechtbank bevestigt met dit vonnis nogmaals dat het begrip 'plaats van de namaak' erg ruim moet worden uitgelegd. Aangezien de website van de verwerende partij toegankelijk is vanuit België, hebben de Belgische rechtbanken rechtsmacht en kunnen zij over deze geschillen oordelen in zoverre er schade is ingetreden op het Belgisch grondgebied.