Auteursrecht - Droit d'auteur  

IEFBE 3564

IE-rechten Bokmerk niet geschonden

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 okt 2022, IEFBE 3564; ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (Bokmerk tegen gedaagden ), https://ie-forum.be/artikelen/ie-rechten-bokmerk-niet-geschonden

Rb Den-Haag 19 oktober 2022, IEF 21048, IEFbe 3564; ECLI:NL:RBDHA:2022:10739 (Bokmerk tegen gedaagden) Bokmerk houdt zich bezig met de verkoop van aluminium panelen. Gedaagden 1 en 2 zijn een echtpaar dat een tijd lang middels een licentieovereenkomst exclusief gerechtigd om de Bokmerk-producten binnen het overeengekomen licentiegebied (België) voor eigen rekening en risico te verkopen. De licentieovereenkomst bevat onder meer een verbod om na het einde van die overeenkomst gebruik te  maken van de intellectuele eigendomsrechten en knowhow van Bokmerk, een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding van één jaar na het einde van de overeenkomst. Per 1 maart 2021 is de licentieovereenkomst beëindigd, gedaagden 1 en 2 hebben een nieuwe onderneming opgezet. Gedaagde 3 is een vriend van hen die helpt bij de onderneming. Ook gedaagde 3 heeft in het verleden met Bokmerk samengewerkt. Bokmerk vordert van de 3 gedaagden onder meer dat zij de inbreuk op de IE-rechten van Bokmerk staken. Bokmerk wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen jegens gedaagde 3 omdat gedaagde 3 onder bewind is gesteld. De rechtbank oordeelt ten aanzien van de vorderingen jegens gedaagden 1 en 2 dat de licentieovereenkomst niet geschonden wordt. Verder oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van onrechtmatige daad, slaafse nabootsing en gebruik van beschermde knowhow. Evenwel is er geen schending van de handelsnaam-, merken- en auteursrechten van Bokmerk.

IEFBE 3563

HvJ EU Conclusie A-G: exploitant streamingsplatform

HvJ EU - CJUE 20 okt 2022, IEFBE 3563; ECLI:EU:C:2022:818 (Grand Production tegen GO4YU), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-exploitant-streamingsplatform

HvJ EU Conclusie A-G 20 oktober 2022, IEF 21046, IEFbe 3563; C‑423/21, ECLI:EU:C:2022:818 (Grand Production tegen GO4YU) Verzoekster is een producent van audiovisuele amusementsprogramma’s die op het Servische grondgebied worden uitgezonden door de Servische omroeporganisatie Prva Srpska Televizija. Verweerster exploiteert een streamingplatform waarop krachtens overeenkomsten met de Prva Srpska Televizija de programmering van deze televisieomroep wordt doorgegeven. Dit platform is zowel binnen als buiten het grondgebied van Servië beschikbaar. Verweerster heeft ook een Oostenrijkse dochter, maar zij heeft niet het recht om de programma's buiten het grondgebied van Servië en Montenegro via het internet door te geven. Via een VPN kunnen internetgebruikers echter toch buiten dit grondgebied de programma's bekijken, verweerster weet dit ook. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de exploitant van een streamingplatform inbreuk maakt op het uitsluitende recht van mededeling indien gebruikers de toegangsblokkering omzeilen door middel van een VPN, zodat beschermde werken beschikbaar zijn op grondgebied waarvoor de exploitant geen toestemming heeft van de auteursrechthebbende. Verder wenst de verwijzende rechter te vernemen of de exploitant van een streamingsplatform inbreuk maakt op het uitsluitende recht van mededeling indien beschermde werken via dat platform zonder beperking op het grondgebied van de Europese Unie beschikbaar waren zonder toestemming van de auteursrechthebbende. A-G Szpunar concludeert dat de exploitant van een streamingsplatform in de eerste situatie geen inbreuk maakt op het  uitsluitende recht van mededeling, in de tweede situatie wel.

IEFBE 3557

Ronde tafel conferentie 'Design & copyright law'

De Europese vereniging van IE-specialisten UNION-IP organiseert een Autumn Round Table conferentie op 11 november a.s.

UNION-IP presents this year’s autumn Round Table conference in Amsterdam on 11 November 2022. The Round Table will cover the topic of "DESIGN & COPYRIGHT LAW - siblings or rivals?" It aims to look at practical/technical aspects (strategy) and to debate on the legal consequences (validity and scope of protection). A panel of eminent speakers consisting of leading academics and some of our finest practitioners from four different countries will guide you through this exciting topic. The Round Table will take half a day. The full program with all the details and a registration form is attached.

IEFBE 3548

Prejudiciële vragen over geluidsinstallatie in trein

, IEFBE 3548; https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-vragen-over-geluidsinstallatie-in-trein

Curtea de Apel București (Roemenië)  22 december 2021, IEF 20993, IT 3548; C-826/21 (UPFR)  Prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Verzoekster UPFR is een Roemeense organisatie voor collectief beheer die voor producenten van fonogrammen vergoedingen int. Verweerster houdt zich bezig met openbaar personenvervoer per spoor en is verplicht passagierswagons van door haar beheerde treinen uit te rusten met geluidsinstallaties  UPFR verzoekt in eerste aanleg en hoger beroep verweerster te gelasten een billijke vergoeding te betalen voor de mededeling aan het publiek van muziekwerken. De rechtsvraag is in wezen of de loutere aanwezigheid van geluidsinstallaties in wagons van passagierstreinen kan worden geacht een mededeling aan het publiek te vormen.

IEFBE 3547

Prejudiciële vragen over geluidsinstallatie in vliegtuig

1 jan 1970, IEFBE 3547; (Blue Air Aviation), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-vragen-over-geluidsinstallatie-in-vliegtuig

Curtea de Apel București (Roemenië) 15 december 2021, IEF 20988, IEFbe 3547; C-775/21 (Blue Air Aviation) Prejudiciële vragen. Hoger beroep, ingesteld bij de Curte de Apel București (rechter in tweede aanleg Boekarest, Roemenië), tegen het vonnis waarbij de rechter in eerste aanleg een vordering tot betaling van vermeend verschuldigde vergoedingen voor mededeling van muzikale werken aan het publiek heeft toegewezen. Volgens vliegmaatschappij Blue Air is er in de eerste plaats geen bewijs dat in de vliegtuigen waarnaar het bestreden vonnis verwijst muzikale werken aan het publiek zijn meegedeeld. Blue Air betoogt in het bijzonder dat de aanwezigheid van een geluidsinstallatie binnen de vliegtuigen verplicht is om veiligheidsredenen en dat de loutere aanwezigheid van die installatie niet gelijkstaat aan een daadwerkelijke mededeling.

IEFBE 3546

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

HvJ EU - CJUE 22 sep 2022, IEFBE 3546; ECLI:EU:C:2022:711 (AKM tegen Canal+ Luxembourg), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-satellietboeket-aanbieder

HvJ EU Conclusie A-G 22 september 2022, IEF 20974, IT 4084, IEFbe 3546; C‑290/21, ECLI:EU:C:2022:711 (AKM tegen Canal+ Luxembourg) Verzoekster is een Oostenrijkse maatschappij voor collectieve belangenbehartiging die de uitzendrechten in Oostenrijk in beheer heeft. Verweerster, gevestigd te Luxemburg, biedt tegen betaling gecodeerde programma’s van talrijke Oostenrijkse omroeporganisaties aan. Het aanbod is gebundeld in verschillende pakketten (satellietboeketten) en wordt doorgegeven via satelliet. De verwijzende rechter wenst te vernemen hoe een satellietboeket-aanbieder in rechte moet worden gekwalificeerd [IEF 20046]. De vraag is met name of op een dergelijke aanbieder in het geval van een grensoverschrijdende uitzending per satelliet met signaalversleuteling het uplink-staatbeginsel van toepassing is, dat wil zeggen of hij op dezelfde wijze moet worden behandeld als de omroeporganisatie. A-G Szpunar concludeert onder meer dat artikel 1, lid 2, onder b), van richtlijn 93/83 aldus moet worden uitgelegd dat een aanbieder van satellietpakketten in de lidstaat waarin het meegedeelde beschermde materiaal toegankelijk is voor het publiek geen toestemming hoeft te verkrijgen van de houders van de auteursrechten en de naburige rechten in het kader van de mededeling aan het publiek per satelliet waaraan die aanbieder meewerkt.

IEFBE 3539

HvJ EU: RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor

HvJ EU - CJUE 8 sep 2022, IEFBE 3539; ECLI:EU:C:2022:643 (RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-rtl-television-tegen-grupo-pestana-en-salvor

HvJ EU 8 september 2022, IEF 20948, IT 4064, IEFbe 3539; C-716/20; ECLI:EU:C:2022:643 (RTL Television tegen Grupo Pestana en Salvor) Geding over het zonder voorafgaande toestemming van RTL ter beschikking stellen van de uitzendingen van een RTL-zender in de door Grupo Pestana en Salvor geëxploiteerde hotelkamers. Het Hof is verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
1) Moet het begrip ‚doorgifte via de kabel’ in artikel 1, lid 3, van [richtlijn 93/83] aldus worden uitgelegd dat het niet alleen betrekking heeft op de gelijktijdige uitzending door een omroeporganisatie van een uitzending van een andere omroeporganisatie, maar ook op de gelijktijdige, integrale doorgifte via de kabel aan het publiek (al dan niet door een omroeporganisatie) van een eerste uitzending van radio- of televisieprogramma’s die voor ontvangst door het publiek bestemd zijn?
2) Is de gelijktijdige doorgifte van satellietuitzendingen van een televisiezender, via de coaxkabel, door middel van in hotelkamers geïnstalleerde televisietoestellen, te kwalificeren als een ‚doorgifte’ van die uitzendingen in de zin van artikel 1, lid 3, van [richtlijn 93/83]?

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEFBE 3528

Uitspraak ingezonden door Alexander Heirwegh en Dieter Delarue, Van Innis & Delarue.

Oude Belgische reprografieregelgeving (deels) strijdig met Unierecht

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 16 jun 2022, IEFBE 3528; (Reprobel tegen Coolblue ), https://ie-forum.be/artikelen/oude-belgische-reprografieregelgeving-deels-strijdig-met-unierecht

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 16 juni 2022, IEFbe 3528; rolnr. A/21/3648 (Reprobel tegen Coolblue) Reprobel, de vennootschap belast met de inning en de verdeling van reprografievergoedingen in België, vordert van Coolblue België onder meer de betaling van bepaalde reprografievergoedingen die zij in 2015 aan Coolblue had gefactureerd. De rechter oordeelt dat de oude Belgische reprografieregelgeving waarop de vorderingen van Reprobel zijn gesteund (deels) strijdig was met het Unierecht zoals onder meer bevestigd door het Hof van Justitie in zijn Hewlett-Packard Belgium arrest van 12 november 2015 in de zaak C-572/13. Aangezien Reprobel een overheidsorgaan is in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie, en het betrokken geschil dus verticaal is, heeft deze strijdigheid tot gevolg dat de betrokken Belgische reprografieregelgeving (deels) buiten toepassing moet worden gelaten. Aangezien Reprobel moet worden beschouwd als de ‘intellectuele accipiens’ van de betaalde reprografievergoedingen, heeft deze strijdigheid eveneens tot gevolg dat Reprobel gehouden is tot de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde reprografievergoedingen door Coolblue.

IEFBE 3508

Schadevergoeding wegens gebruik illegale software

Antwerpen - Anvers 17 jun 2019, IEFBE 3508; (X tegen Autodesk, Adobe en Microsoft), https://ie-forum.be/artikelen/schadevergoeding-wegens-gebruik-illegale-software

Hof van Beroep Antwerpen 17 juni 2019, IEFbe 3508; rolnr. 2017/AR/2317 (X tegen Autodesk, Adobe en Microsoft) Via een anonieme bron hebben Autodesk, Adobe en Microsoft te horen gekregen dat X gebruik zou maken van illegale kopieën van hun software voor professionele doeleinden. In eerste aanleg oordeelt de rechtbank dat X meerdere inbreuken heeft gemaakt op de auteursrechten van geïntimeerden. Het hof acht tevens dat X met zekerheid illegale software heeft gebruikt voor commerciële doeleinden. Het wordt X vervolgens ook verboden om enige illegale reproducties van de software in bezit te hebben, tijdelijk te reproduceren, de gelegenheid te geven te reproduceren en om te gaan tot een mededeling aan het publiek. Tot slot wordt X tevens veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

IEFBE 3507

Auteursrecht op de muzikale dramaturgie toegewezen

Antwerpen - Anvers 21 jan 2019, IEFBE 3507; (acteurs en Ilias tegen muzikanten), https://ie-forum.be/artikelen/auteursrecht-op-de-muzikale-dramaturgie-toegewezen

Hof van Beroep Antwerpen 21 januari 2019, IEFbe 3507; rolnr. 2016/AR/2197 (Acteurs en Ilias tegen Muzikanten) Bij het muziektheaterstuk "Kreutzersonate, Als het verlangen maar stopt" van acteurs en Ilias hebben muzikanten geholpen met de muzikale dramaturgie van ongeveer twintig muziekmomenten binnen het stuk. Het hof oordeelt dat beide muzikanten auteursrechthebbende zijn op de muzikale dramaturgie binnen het theaterstuk. Hierdoor wordt een schadevergoeding toegewezen aan de muzikanten op grond van hun auteursrecht, voor zover de patrimoniale rechten destijds niet waren overgedragen aan SABAM, vereniging van auteurs, componisten en uitgevers.