Auteursrecht - Droit d'auteur  

IEFBE 3506

Inbreuk op softwarelicentie, schadevergoeding tot gevolg

Oost-Vlaanderen(afd. Gent) - Flandre orientale(div. Gand) 17 dec 2018, IEFBE 3506; (Siemens tegen Femtech, Quadco Structures en X), https://ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-softwarelicentie-schadevergoeding-tot-gevolg

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent 17 december 2018, IEFbe 3506; rolnr. 17/1187/A (Siemens tegen Femtech, Quadco Structures en X) Siemens kreeg een melding vanuit het veiligheidsmechanisme in haar software, waaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een illegale licentie omtrent deze software. Op grond van het deskundigenverslag is komen vast te staan dat de illegaal verkregen software, waar Siemens auteursrechten op heeft, wordt gebruikt door de verwerende partijen. Ook bleek dat de software meermaals en recentelijk is gebruikt, waarbij de software bovendien via een file op naam van X als eigenaar op de computers van Femtech en Quadco Structures werd geïnstalleerd. De rechtbank acht elk van hen aansprakelijk voor de geleden schade door het niet voorhanden hebben van een geldige licentie.

IEFBE 3505

Geen auteursrecht op ontwerp winkelinrichting

Brussel - Bruxelles 9 sep 2019, IEFBE 3505; (Glenn Sestig Architects tegen Roell Diamonds & Jewels), https://ie-forum.be/artikelen/geen-auteursrecht-op-ontwerp-winkelinrichting

Hof van beroep Brussel 9 september 2019, IEFbe 3505; rolnr. 2016/AR/1870 (Glenn Sestig Architects tegen Roell Diamonds & Jewels) Glenn Sestig Architects heeft voor Juwelier Slaets een winkelinrichting ontworpen die uiteindelijk niet door Slaets is gerealiseerd. Door een zevental foto's is dit ontwerp van de juwelierszaak publiek toegankelijk gemaakt op de website van Glenn Sestig Architects. Roell Diamonds & Jewels is ook een juwelierszaak en maakt sinds de verhuizing naar een groter winkelpand volgens Glenn Sestig Architects inbreuk op haar auteursrecht, vanwege de omstandigheid dat de nieuwe winkelinrichting volgens Glenn Sestig Architects is nagemaakt van haar eerder niet gerealiseerde ontwerp voor Juwelier Slaets. De vorderingen van Glenn Sestig Architects die berusten op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel falen. Ook ten aanzien van het auteursrecht slagen deze vorderingen niet, gezien het hof geen auteursrecht uit hoofde van Glenn Sestig Architects vaststelt. De vorderingen van Glenn Sestig Architects worden dus verworpen.

IEFBE 3500

Geen persoonlijke stempel op led-spot

Gent - Gand 9 apr 2018, IEFBE 3500; (Exterus tegen Berma-Decor), https://ie-forum.be/artikelen/geen-persoonlijke-stempel-op-led-spot

Hof van beroep Gent 9 april 2018, IEFbe 3500; rolnr. 2017/RK/16 (Exterus tegen Berma-Decor) Exterus maakt en verhandelt verlichtingsapparaten, waarbij haar zaakvoerder in 2013 een led-spot ontwierp genaamd de Power-Disc. Berma-Decor biedt een vergelijkbare ledspot aan binnen dezelfde markt. Exterus doet een beroep op haar auteursrecht en daagt Berma-Decor voor de rechter. Het hof oordeelt dat de Power-Disc van Exterus geen persoonlijke stempel van de maker draagt, waarbij een aantal van de gemaakte keuzes technische of functionele noodwendigheden zijn volgens het hof. Wat betreft de vorm wordt tevens niet aangetoond dat zij de uitdrukking vormt van een creatieve geest.

IEFBE 3499

Bestuurders burgerlijk aansprakelijk voor commercieel gebruik illegale software

Antwerpen - Anvers 14 mei 2018, IEFBE 3499; (Prefamac, Gatic en Zaakvoerster tegen Autodesk en Microsoft), https://ie-forum.be/artikelen/bestuurders-burgerlijk-aansprakelijk-voor-commercieel-gebruik-illegale-software

Hof van beroep Antwerpen 14 mei 2018, IEFbe 3499; 2015/AR/144 (Prefamac, Gatic en Zaakvoerster tegen Autodesk en Microsoft) In deze zaak betreft het de auteursrechtelijke bescherming van illegale kopieën van computerprogramma's. De illegale software werd aangetroffen op de maatschappelijke zetel van Prefamac, waarbij de rechtbank in eerste aanleg heeft geoordeeld dat Zaakvoerster als bestuurder ook burgerlijk aansprakelijk is voor de geleden schade. In hoger beroep concludeert het hof dat dat naast Zaakvoerster ook Gatic gehouden is om de schadevergoeding te betalen ten aanzien van Autodesk en Microsoft, gezien deze zes jaar als bestuurder was aangewezen. Hierdoor worden de appellanten onder andere veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Autodesk en Microsoft.

4.4.3.

(...)

De eerste rechter oordeelde terecht dat krachtens deze wettelijke bepalingen het verboden is, niet slechts het gebruik van de computerprogramma's zonder toestemming van de auteur daarvan, maar ook het louter bezit van dergelijke programma's voor commerciële doeleinden zonder die toestemming, dit althans wanneer de betrokkene weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat het om een onrechtmatige kopie gaat.

De schending van het auteursrecht is op zichzelf foutief zodat de vraag of er al dan niet goede trouw is geweest, geen enkele rol speelt. Of de software al dan niet veel gebruikt werd, doet evenmin toe.

De illegale software werd aangetroffen op de maatschappelijke zetel van de eerste appellant te in het kader van haar commerciële exploitatie.

De Inbreuk in hoofde van de eerste appellante staat vast.

Als bestuurder had de derde appellante moeten en kunnen weten dat er in haar bedrijf een Illegale kopie van software voorhanden was

De eerste rechter oordeelde terecht dat de derde appellante als bestuurder van de eerste appellante burgerlijk aansprakelijk is

De geïntimeerden stellen incidenteel beroep in waar de eerste rechter hun vordering ten

aanzien van de tweede appellante ongegrond heeft verklaard. De eerste rechter oordeelde dat de vordering van de geïntimeerden ten aanzien van de tweede appellante ongegrond was.

De geïntimeerden laten gelden dat de tweede appellante ook als bestuurder werd aan gesproken.

De benoeming van de tweede appellante tot bestuurder à de eerste appellante voor een termijn van zes jaar geschiedde op de algemene vergadering van 7 juni 2004 (B.S. 23 Juni) 2004- stuk 35 van de bundel van de geïntimeerden). In 2010 werd het mandaat van de tweede appellante met zes jaar verlengd (stuk 36 van de bundel van de geïntimeerden).

Ook de tweede appellante had als bestuurder moeten en kunnen weten dat er een illegale kopie van software voorhanden was.

De tweede appellante is dan ook gehouden ten aanzien van de geïntimeerden.

Het incidenteel beroep van de geïntimeerden is op dit vlak gegrond.

IEFBE 3496

Verbod op gebruik databank en foto's verkoopmakelaar

Gent - Gand 25 jun 2018, IEFBE 3496; (Agence De Ville tegen Immovast), https://ie-forum.be/artikelen/verbod-op-gebruik-databank-en-foto-s-verkoopmakelaar

Hof van beroep Gent 25 juni 2018, IEFbe 3496; rolnr. 2016/AR/470 (Agence De Ville tegen Immovast) De verkoopmakelaar Agence De Ville daagt Immovast voor de rechter vanwege het hergebruik van de foto's op haar website door Immovast. In eerste aanleg oordeelt de rechter dat het verboden is voor Immovast om beschrijvingen en foto's van de website van Agence De Ville te gebruiken en daarnaast wordt Immovast ook verboden om de databanken van Agence De Ville op te vragen en te hergebruiken, zonder voorafgaande toestemming. Het hof bevestigt het bestreden vonnis, waarbij alle grieven worden verworpen. Een strafklacht jegens de zaakvoerders van Immovast wordt wegens gebrek aan bewijs verworpen.

IEFBE 3495

Auteursrechtelijke inbreuk op geurverstuivers

Antwerpen - Anvers 8 jan 2018, IEFBE 3495; (Casa tegen Innobiz), https://ie-forum.be/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-op-geurverstuivers

Hof van beroep Antwerpen 8 januari 2018, IEFbe 3495; 2016/AR/253 (Casa tegen Innobiz) Innobiz brengt een tweetal geurverstuivers op de markt, de Pluglia en de Kemila V1, waar Casa volgens Innobiz inbreuk op maakt. De rechter in eerste aanleg concludeerde in het voordeel van Innobiz, waartegen Casa als appellante in hoger beroep komt. Ook het hof oordeelt dat Casa auteursrechtelijke inbreuk pleegt doordat Casa namaak geurverstuivers in de handel heeft gebracht. Cada maakt hierdoor volgens het hof ook inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door slaafse kopieën van de geurverstuivers op de markt te brengen.

IEFBE 3491

Auteursrechtelijke inbreuk door produceren namaakzetel

Antwerpen - Anvers 24 dec 2018, IEFBE 3491; (Revilax tegen geïntimeerden), https://ie-forum.be/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-door-produceren-namaakzetel

Hof van beroep Antwerpen 24 december 2018, IEFbe 3491; 2016/AR/2270 (Revilax tegen geïntimeerden) Revilax produceert en verkoopt 'relaxzetels'. Zij beschuldigt geïntimeerde 1 ervan dat hij inbreukmakende zetels zou produceren, geïntimeerde 2 zou deze zetels veredelen en geïntimeerde 3 zou tot slot sterk gelijkende zetels presenteren. Geïntimeerden 1 en 2 zijn oud-werknemers en geïntimeerde 3 is oprichter van Revilax. Het hof oordeelt dat ten aanzien van de Medilax-zetel inbreuk wordt gepleegd door geïntimeerden 1 en 2, vanwege het feit dat zij de inbreukmakende zetel produceren en veredelen. Ten aanzien van geïntimeerde 3 wordt niet bewezen dat hij iets te maken heeft met de productie van deze namaakzetel.

IEFBE 3511

Rechtstreekse vergoedingsplicht voor online platformen in België

Op 16 juni jl. heeft het Belgische parlement een nieuwe wet omtrent auteurs- en naburige rechten goedgekeurd. Een vrij uniek gegeven is dat de Belgische wet bepaalde online platformen een rechtstreekse vergoedingsverplichting oplegt. Het gaat hierbij om de volgende platformen:

- De online content-sharing platformen
- Streamingplatformen met abonnementformules, zoals Spotify, Netflix en Apple Music

Er zijn een reeks uitzonderingen voorzien. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de platformen winst moeten nastreven. Niet-commerciële platformen zijn dus niet gevat. Ook platformen die werken met transacties vallen hier niet onder. Dat zijn bijvoorbeeld platformen waar je een som betaalt voor de aankoop of de huur van een audiovisueel werk.
Het rechtstreekse vergoedingsrecht is niet overdraagbaar en is van toepassing wanneer een auteur of uitvoerend kunstenaar het recht op mededeling aan het publiek door die online platformen heeft overgedragen. De vergoeding wordt enkel uitbetaald aan collectieve beheersvennootschappen die auteurs of uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen. Je moet dus lid worden om hierop recht te hebben. Ook hier zijn de modaliteiten nog niet duidelijk. Concreet zullen de beheersvennootschappen onderhandelen met de platformen om die modaliteiten af te spreken.

IEFBE 3501

Auteursrecht op GUI tolkenpost

Brussel - Bruxelles 25 nov 2019, IEFBE 3501; (Taiden en Media Vision tegen Televic), https://ie-forum.be/artikelen/auteursrecht-op-gui-tolkenpost

Hof van beroep Brussel 25 november 2019, IEFbe 3501; rolnr. 2018/AR/1247 (Taiden en Media Vision tegen Televic) Zie ook [IEFbe 2608]. Televic is actief in het ontwikkelen, produceren en verkopen van vergader- en conferentiesystemen net als Taiden. In 2015 heeft Televic de Lingua Tolkenpost gepresenteerd waarna tevens het gemeenschapsmodel is ingeschreven. In 2016 presenteerde Taiden een eigen tolkenpost die verdeeld wordt door Media Vision. De Graphical User Interface (GUI) van dit nieuwe systeem van Taiden maakt volgens Televic inbreuk op haar auteursrechten en daagt haar voor de rechter. In eerste aanleg geeft de rechtbank Televic gelijk en stelt dat op de GUI van de Lingua tolkenpost auteursrecht rust. Het hof komt tot hetzelfde oordeel en concludeert vervolgens dat de eerdere versie van de tolkenpost van Taiden wel inbreuk maakt op het auteursrecht van Televic. De latere versie van het tolkensysteem van Taiden wijkt daarentegen voldoende af en geeft een andere totaalindruk dan de GUI van de Lingua Tolkenpost. Hiervan oordeelt het hof dus dat het geen namaak betreft.

IEFBE 3493

Inbreuk op auteursrecht gebouwde villa's

Antwerpen - Anvers 25 sep 2018, IEFBE 3493; (Vlassak-Verhulst tegen architecten), https://ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-auteursrecht-gebouwde-villa-s

Hof van Beroep Antwerpen 25 september 2018, IEFbe 3493; rolnr. 2016/AR/2387 (Vlassak-Verhulst tegen architecten) Vlassak-Verhulst heeft verschillende villa's gebouwd, waarbij zij tevens als ontwerper staat aangegeven bij sommige van deze gebouwen. Een van de architecten in deze zaak is een ex-werknemer van Vlassak-Verhulst en heeft op haar website een aantal foto's van de villa's van Vlassak-Verhulst geplaatst. In het contract van alle werknemers van Vlassak-Verhulst staat dat alle plannen en beschrijvingen van deze villa's auteursrechtelijk beschermd zijn en dat het auteursrecht toekomt aan Vlassak-Verhulst. De rechter oordeelt dat deze clausule voldoende duidelijk is en dat Vlassak-Verhulst daardoor als auteursrechthebbende kan worden aangewezen. Het hof concludeert verder, dat de architecten inbreuk plegen op de oneerlijke handelspraktijken door realisaties van Vlassak-Verhulst op hun website te publiceren als zijnde die van hen. De eerste van de architecten heeft immers het intellectueel eigendomsrecht overgedragen aan Vlassak-Verhulst. Wat betreft het interieur van de villa's is het niet aangetoond wie de auteursrechten ervan bezit.