IEFBE 3697
7 december 2023
Artikel

Nationaal Reclamerechtcongres 2023 - donderdag 14 december

 
IEFBE 3702
5 december 2023
Uitspraak

Verwerking van persoonsgegevens: besluiten van autoriteiten zijn juridisch bindend

 
IEFBE 3701
5 december 2023
Uitspraak

Prejudiciële vragen over oorsprongsbenaming van wijnbouwproducten

 
IEFBE 3680

HvJ EU oordeelt over toestemming voor satellietpakketten

25 mei 2023, IEFBE 3680; ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-oordeelt-over-toestemming-voor-satellietpakketten

HvJ EU 25 mei 2023, IEF 21573, IEF-Be 3680, ECLI:EU:C:2023:424 (AKM tegen Canal+ Luxembourg Sàrl c.s.) In deze zaak heeft het Hof van Justitie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag van de hoogste Oostenrijkse rechter. Canal+ faciliteert toegang tot programma’s middels streamingdiensten die per satelliet worden gecodeerd. Enkele van deze programma’s zijn tegen betaling toegankelijk, andere programma’s zijn gratis ter beschikking gesteld. AKM, een belangenbehartiger van muziekrechthebbenden, heeft hier geen toestemming voor gegeven en vordert staking van de exploitatie. De vraag die behandeld wordt, luidt: 'of de aanbieder van satellietpakketten toestemming van de betrokken houders van auteurs- en naburige rechten voor de mededeling aan het publiek, op dezelfde manier als deze aan de betrokken omroeporganisatie is verleend, moet verkrijgen voor enkel de lidstaat waar de programmadragende signalen worden ingevoerd in de mededelingenketen die naar de satelliet loopt.'

IEFBE 3679

Najaarsagenda 2023

Nu even pauze, in september gaan de opleidingen weer van start. Noteert u de data alvast? Aanmelden kan via de website.

IEFBE 3678

Conclusie AG HvJ EU: kopiëren voor privégebruik en het reproductierecht van omroeporganisaties

HvJ EU - CJUE 13 jul 2023, IEFBE 3678; ECLI:EU:C:2023:583 (Seven.One tegen Corint), https://ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-hvj-eu-kopieren-voor-privegebruik-en-het-reproductierecht-van-omroeporganisaties

Conclusie AG HvJ EU 13 juli 2023; IEF 21561; IEFbe 3678; ECLI:EU:C:2023:583 (Seven.One tegen Corint) Het verzoek om een prejudiciële beslissing van het Landgericht Erfurt (rechter in eerste aanleg Erfurt, Duitsland) is ingediend naar aanleiding van een geding over een exclusieve overeenkomst voor het beheer van auteursrechten dat is gesloten tussen Seven.One Entertainment Group GmbH (hierna: Seven.One) en Corint Media GmbH (hierna: Corint). Seven.One is een omroeporganisatie die een televisieprogramma in Duitsland produceert en uitzendt. Corint is een collectieve beheersorganisatie die de auteursrechtelijke belangen van particuliere televisiezenders en radiostations behartigt en handhaaft.

IEFBE 3677

HvJ EU over 'kopiëren voor privé-gebruik' en 'mededeling aan publiek'

HvJ EU - CJUE 13 jul 2023, IEFBE 3677; ECLI:EU:C:2023:564 (Ocilion IPTV Technologies), https://ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-kopieren-voor-prive-gebruik-en-mededeling-aan-publiek

HvJ EU 13 juli 2023, IEF 21558; IEFBe 3677, ECLI:EU:C:2023:564 (Ocilion IPTV Technologies) Ocilion biedt een IPTV-oplossing aan waarbij in de praktijk een zogeheten “deduplicatieproces” plaatsvindt teneinde te vermijden dat meerdere kopieën worden gemaakt wanneer klanten dezelfde opname programmeren. Alle eindgebruikers die dezelfde opname hebben geprogrammeerd, kunnen toegang krijgen tot de eerste en enige kopie, die wordt gemaakt wanneer een eerste eindgebruiker de opname heeft geprogrammeerd. Verweersters in het hoofdgeding betogen dat zij er geen toestemming voor hebben gegeven dat Ocilions klanten hun programma’s doorgeven.

 

IEFBE 3676

Vorm teken noodzakelijk om technische uitkomst te verkrijgen

Gerecht EU - Tribunal UE 5 jul 2023, IEFBE 3676; ECLI:EU:T:2023:377 (Wajos tegen EUIPO), https://ie-forum.be/artikelen/vorm-teken-noodzakelijk-om-technische-uitkomst-te-verkrijgen

Gerecht EU 5 juli 2023, ECLI:EU:T:2023:377, IEF 21556 (Wajos tegen EUIPO) Op 7 december 2015 heeft verzoekster bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een EU-merk ingediend. Bij beslissing van 28 juni 2016 is de aanvraag tot inschrijving van dat merk afgewezen wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen. Bij beslissing van 15 februari 2017 heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de weigering in stand gelaten (hierna: de eerste beslissing). Op 22 mei 2017 heeft Wajos bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de eerste beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij arrest van 3 oktober 2018 (niet gepubliceerd), gegrond verklaard en de eerste beslissing vernietigd. Na het arrest van 12 december 2019, EUIPO/Wajos (ook niet gepubliceerd), heeft de tweede kamer van beroep de bestreden beslissing vastgesteld. Hierin is geoordeeld dat de inschrijving van het aangevraagde merk voldoet aan de in art. 7 lid 1 sub e UMV bedoelde weigeringsgrond. Wajos verzoekt vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van kracht van gewijsde van het arrest van 3 oktober 2018, dan wel het ontbreken van de weigeringsgrond uit art. 7 lid 1 sub e UMV.

IEFBE 3675

Grand Hotel Astoria

6 jul 2023, IEFBE 3675; (Hilton tegen Corinthia), https://ie-forum.be/artikelen/grand-hotel-astoria

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 juli 2023; IEF 21555; Oppositienr. 2014580 (Hilton tegen Corinthia) Op 9 augustus 2018 heeft verweerder, Corinthia Hotels Limited (hierna: Corinthia), een aanvraag ingediend voor bovenstaand woord- en beeldmerk voor de klassen 35, 36, 37, 41, 42, 43 en 44. Opposant, Hilton Worldwide Manage Limited (hierna: Hilton), dient datzelfde jaar nog oppositie in tegen deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving van het woordmerk THE WALDORF=ASTORIA COLLECTION. Volgens opposant is er namelijk een gevaar voor verwarring aanwezig aangezien de tekens en de diensten waarvoor het merk is ingeschreven gelijk zijn aan elkaar.

IEFBE 3674

JAF Group handhaaft met succes haar merk

BBIE/OBPI 30 jun 2023, IEFBE 3674; (JAF Group/Tania Kern), https://ie-forum.be/artikelen/jaf-group-handhaaft-met-succes-haar-merk

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 30 juni 2023, IEF 21548, IEF-Be 3674, Oppositienr. 2018208 (JAF Group/Tania Kern) In deze zaak kijkt het Benelux-Bureau voor de Intellectue Eigendom (hierna: BBIE) naar de oppositie die JAF group heeft ingesteld tegen de inschrijving van het merk van '31 Le Rouge', aangevraagd door Tania Kern. 

IEFBE 3673

Ondernemingsrechtbank Brussel stelt prejudiciële vragen aan Hof van Justitie

4 mei 2023, IEFBE 3673; (IKEA/Algemeen Vlaams Belang), https://ie-forum.be/artikelen/ondernemingsrechtbank-brussel-stelt-prejudiciele-vragen-aan-hof-van-justitie

Ondernemingsrechtbank Brussel 4 mei 2023, IEF 21537, zaaknummer C-298/23-1 (IKEA/Algemeen Vlaams Belang) In deze zaak wordt verzocht enkele prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te stellen. Aanleiding voor het geschil was het gebruik van de stijl van de Ikea 'doe-het-zelf' handleiding, die door de politieke partij Vlaams Belang in een parodie werd gebruikt ter verkondiging van haar standpunten. Uit dit geschil ontstaat de prejudiciële vraag 'of de vrijheid van meningsuiting een "geldige reden" kan vormen om gebruik te maken van een bekend merk' en welke criteria in aanmerking genomen moeten worden bij de beantwoording van de vraag of deze geldige reden bestaat. 

IEFBE 3672

IE-Zomerfeest 2023: wederom een succes!

Het leek even lastig: was het succes van vorig jaar wel te evenaren? Donderdag 29 juni bleek een populaire datum, en wind en regen: hoe houd je rekening met het Nederlandse weer?

En toch, ja, without a doubt: het is gelukt! We kijken terug op een weergaloos feest met een 8-koppige IE-huisband met o.a. Nicola Ebbink (de Vos & Partners), Daniel Haije (Hoogenraad & Haak) en Roeland Grijpink (Hoyng Rokh Monegier) en hot IE-huisdj’s Wolter Wefers Bettink (Wefers Bettink) en Kitty Wessel (Kennedy Van der Laan). Dank aan alle (jong) IE-ers die gisteren aanwezig waren. Check de agenda en de data: volgend jaar weer. 

 

IEFBE 3671

Ingezonden door Pierre-Yves Thoumsin, Prioux Culot + Partners

Benelux Gerechtshof: Baala kan niet naast Balabooste bestaan

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 28 jun 2023, IEFBE 3671; (Rand Freres/Van Wees), https://ie-forum.be/artikelen/benelux-gerechtshof-baala-kan-niet-naast-balabooste-bestaan

Benelux Gerechtshof 28 juni 2023, C 2021/11/6, IEF 21529, IEFBe 3671, (Rand Freres/Van Wees) In deze zaak kijkt het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) naar het beroep van Rand Freres (hierna: verzoekster) tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In de eerdere beslissing werd verzoekster in het ongelijk gesteld toen zij oppositie aantekende tegen de registratie van het merk 'Baala' door Van Wees. De oppositie was gebaseerd op het merk 'Bala Booste' dat verzoekster op 2008 had laten registreren. Verzoekster vraagt om vernietiging van de beslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.