Gepubliceerd op donderdag 15 februari 2024
IEFBE 3717
HvJ EU - CJUE ||
4 mei 2023
HvJ EU - CJUE 4 mei 2023, IEFBE 3717; ECLI:EU:C:2023:370 (UI tegen Österreichische Post), https://ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-schadevergoeding-ex-artikel-82-avg

Prejudiciële beslissing over schadevergoeding ex. artikel 82 AVG

HvJEU 4 mei 2023, IT&R 4477,IEFbe 3717; ECLI:EU:C:2023:370 (UI tegen Österreichische Post) Österreichische Post is een vennootschap die actief is als handelaar in adressen en informatie verzameld over de politieke gezindheid van de Oostenrijkse bevolking. Österreichische Post analyseerde, in het kader van haar werkzaamheden, gegevens van UI en concludeerde dat UI een sterke voorkeur had voor een bepaalde Oostenrijkse politieke partij. UI stelt hierdoor immateriële schade te hebben geleden.

In de eerste plaats vraagt de verwijzende rechter zich af of het recht op schadevergoeding bij een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens vereist dat de betrokkene daadwerkelijk materiële of immateriële schade heeft geleden, zoals geïmpliceerd in artikel 82 van de AVG en de zesde volzin van overweging 146 van de AVG? Om antwoord op deze vraag te kunnen geven dient er gekeken te worden naar de interpretatie van Unierechtelijke bepalingen. Artikel 82, lid 1, vereist dat de betrokkene aantoont materiële of immateriële schade te hebben geleden als gevolg van de inbreuk op de AVG. Hierdoor is niet elke inbreuk automatisch grond voor schadevergoeding volgens het Hof. De context en vergelijking met andere bepalingen binnen de AVG ondersteunen deze interpretatie. Daarom volstaat een inbreuk op zichzelf niet voor het recht op schadevergoeding volgens artikel 82, lid 1, van de AVG.

In de tweede plaats vraagt de verwijzende rechter zich af of er voor de berekening van de schadevergoeding naast de beginselen van doeltreffendheid en gelijkwaardigheid andere Unierechtelijke bepalingen bestaan. Het Hof vond geen twijfel over het gelijkwaardigheidsbeginsel in de nationale regeling. De verwijzende rechter moet beoordelen of de nationale regeling de uitoefening van Unierechten niet bemoeilijkt. Artikel 82 AVG streeft naar volledige vergoeding van geleden schade. Nationale rechters moeten interne regels toepassen met inachtneming van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid.

41. Ten slotte is het van belang erop te wijzen dat uit overweging 146, vierde volzin, AVG blijkt dat de toepassing van de regels van de AVG de eventuele eisen tot schadeloosstelling wegens inbreuken op andere regels in het Unierecht of het lidstatelijke recht onverlet laat.

42. Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 82, lid 1, AVG aldus moet worden uitgelegd dat een inbreuk op de bepalingen van deze verordening op zich niet volstaat voor de toekenning van een recht op schadevergoeding.

59. Gelet op een en ander moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 82 AVG aldus moet worden uitgelegd dat de nationale rechters bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding die op grond van het in dit artikel verankerde recht op schadevergoeding verschuldigd is, de interne regels van elke lidstaat inzake de omvang van de geldelijke schadevergoeding moeten toepassen, voor zover de Unierechtelijke beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid in acht worden genomen.